Generelle salgs- og leveringsbetingelser – Næringsdrivende / offentligeDownload som PDF

 

 

1. Generelt
Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra YX Smørolje AS (”Selger”) til næringsdrivende eller det offentlige (”Kjøper”). Med næringsdrivende menes en fysisk eller juridisk person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Kjøpers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig bekreftet av Selger senest på avtaleinngåelsestidspunktet. Ved eventuell motstrid har Selgers salgs- og leveringsbetingelser forrang.

Der annet ikke er avtalt gjelder reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven). Der det i disse salgs- og leveringsbetingelsene stilles krav om skriftlighet er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding (SMS), brev, telefaks, e.l.
 

2. Bestilling og kredittsjekk
Bestillingen regnes som bindende når den er registrert hos Selger. Bestillingen anses som registrert hos Selger når ordre er mottatt hos Selgers kundemottak per telefon/epost eller oppført i Selgers bestillingsløsning på nett. Når bestillingen er behandlet hos Selgers kundemottak, vil det sendes ut en endelig ordrebekreftelse. Kjøper har ansvar for å kontrollere om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med Kjøpers bestilling.

Selger betinger seg retten til løpende å vurdere Kjøpers kredittrating og kan på grunnlag av Kjøpers eventuelt manglende kredittrating, kansellere hele eller deler av bestillingen. I slike tilfeller kan Selger kreve forskuddsbetaling. Eventuell avslag begrunnes ikke.


3. Levering
Med mindre annet er skriftlig avtalt, skjer levering til Kjøpers forretningssted.

Med mindre annet er avtalt eller fremgår av denne bestemmelse regnes produktene som levert fra det tidspunkt de er stilt til Kjøpers rådighet på avtalt leveringssted. Varen regnes ”som stilt til Kjøpers rådighet” fra det tidspunkt den er levert til Kjøpers forretningssted, anvist lager eller fylt over til Kjøpers anlegg evt. annet godkjent oppbevaringsanlegg, uavhengig av om dette anlegg er lånt av Selger eller er Kjøpers egen eiendom. Risikoen for varen overføres fra Selger til Kjøper når varen anses levert.


4. Pris
Med mindre annet er skriftlig avtalt med Selger eller Selgers representant, leveres produkter i avtaleperioden til den til enhver tid gjeldende prisliste, fratrukket en rabatt. Rabatten beregnes av produktpris eks. emballasje og avgifter. De oppgitte rabatter gjelder ikke spesialtilbud og kampanjer. Der pris er fastsatt utefra listepris med en rabatt, har Selger rett til å justere rabatten tilsvarende en eventuell teknisk listeprisjustering. Slike justeringer vil ikke påvirke nettoprisen til Kjøper. Selger tar forbehold om prisstigning som skyldes pålegg av myndighetene i form av skatte- og/eller avgiftsøkning. Priser som gjelder Selgers tilbud og som fremgår av Selgers ordrebekreftelser er bindende, med mindre det er gjort en innlysende feil enten i Selgers eller Kjøpers favør.


5. Betaling
5.1 Generelt
Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte produkter fra Selger.

Der det er avtalt kontant betaling menes forskuddsbetaling, dvs. at betaling er mottatt og registrert på Selgers

konto, evt. at Kjøper fremviser gyldig kvittering for overføring til Selgers konto, før utlevering av produkter skjer.

Betaling med befriende virkning kan kun skje til Selgers konto.

5.2 Betalingsvilkår
30 dager fra leveringsdato, faktureres løpende.

5.3 Tilbakeholdelse pga. motkrav
Kjøper har ikke rett til å holde tilbake noen del av kjøpesummen på grunn av evt. motkrav.

5.4 Forsinket betaling
Ved forsinket betaling av kjøpesum mv. plikter Kjøper å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fra forfallstidspunktet, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) §3.

5.5 Inkasso
Ved forsinket betaling plikter Kjøper å erstatte Selgers omkostninger som påløper som følge av utenrettslig

inndriving av kravet, jf. lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) §§ 17-20.


6. Opplysninger om egenskaper og bruk
Dersom produktet er anbefalt basert på opplysninger gitt av Kjøper eller Kjøpers representant, svarer Selger ikke for skade eller tap som skyldes mangler eller feil ved produktet.


7. Kjøperens undersøkelsesplikt og reklamasjon
Kjøper skal ved overtakelsen av produktet og leveringsseddelen kontrollere om produktet er i samsvar med

bestillingen. Er emballasjen synlig beskadiget, skal dette noteres på leveringsseddelen. I slike tilfeller kan Kjøper bare kreve omlevering såfremt varen også er beskadiget.

Dersom Kjøper vil gjøre mangelskrav gjeldende, må Kjøper reklamere skriftlig straks og uten ugrunnet opphold, men uansett ikke senere enn 30 dager etter levering. Eventuelle mangelskrav fritar ikke Kjøper for å betale for produktene.8. Retur
Returer aksepteres kun etter avtale. Returavtaler inngås med Selger eller Selgers representant. Kjøper skal ved returavtalens inngåelse få oppgitt et returavtale-nummer som skal påføres følgebrev ved retur av varene tilbake til Selger. Det skal i følgebrev klargjøres årsaken til retur, hvem som er avsender og hvem hos Selger avtalen er inngått med. Alle returer skal sendes tilbake i original, ubrutt og ubeskadiget emballasje.

Dersom returen skyldes feilleveranser fra Selgers side er returen kostnadsfri. Varens fakturerte verdi krediteres Kjøper. Dersom returen skyldes forhold hos Kjøper, belastes Kjøper returfrakten og 75 % av varens fakturerte verdi krediteres Kjøper. Kreditering ved retur forutsetter at Selgers mottakskontroll godkjenner varen som fullverdig. Selger utpeker transportør ved retur.

Tomme containere tas ikke i retur av Selger, og anses som Kjøpers eiendom.
 

9. Foreldelse
Dersom et mangelskrav ikke blir løst i minnelighet skal kravet anses som foreldet dersom Kjøper ikke går til søksmål innen 12 måneder fra leveringsdato.


10. Ansvarsbegrensning
Selger er ansvarlig for personskade bare hvis det dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av Selger eller noen han svarer for.

Selger har intet ansvar for skade på fast eiendom og løsøre som inntrer mens varen er i Kjøperens besittelse.

Selger har heller ikke ansvar for skade på produkter fremstilt eller bearbeidet av Kjøper, eller på andre produkter der de leverte varer inngår. For øvrig er Selger ansvarlig for skade på fast eiendom og løsøre på samme betingelser som for personskader.

Selger er ikke ansvarlig for Kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, tap av

fortjeneste av enhver art, avansetap, tapte innsparingsmuligheter og erstatningskrav fra tredjepart.

I den utstrekning selger måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjemann er Kjøper forpliktet til å holde

Selgeren skadesløs for slik skade og tap som Selger etter overstående ikke svarer for.

Disse begrensninger i Selgers ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsett.

Selger er ikke ansvarlig for skade hvis Kjøper har oppbevart eller anvendt varen i strid med retningslinjer

utarbeidet av Selger og/ eller leverandør eller offentlige påbud og forskrifter. Selger er ikke ansvarlig for skade

og tap som skyldes mangler ved oppbevaringsanlegg som Kjøper disponerer, uavhengig av om varen regnes som levert iht. pkt. 3.

Selger kan utelukkende holdes ansvarlig for direkte økonomisk tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av Selgers feil eller forsømmelse. Selgers totale ansvar er i alle tilfelle begrenset til kontraktsverdien av leveransen.

 

11. Suspensjon av leveringsplikt ved mislighold
Ved betalingsmislighold eller annet mislighold på Kjøpers side, forbeholder Selger seg retten til å nekte å foreta ytterligere leveranser i henhold til denne avtale, eller å kun levere mot kontant betaling på de betingelser som fremgår av gjeldende prisliste på bestillingstidspunktet for den aktuelle leveranse, inntil misligholdet er rettet opp.

Dersom Kjøper har unnlatt å betale ved forfall og eller det foreligger åpenbar fare for mislighold av

betalingsvilkår på grunn av svekket betalingsevne, betraktes hele og ethvert mellomværende mellom partene

som forfalt og ikke leverte bestillinger effektueres kun mot kontant betaling.

12. Heving
Begge parter har rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning dersom den annen part vesentlig misligholder

sine forpliktelser etter avtalen.

Ved heving opphører partenes rettigheter og plikter etter denne avtale og evt. avtale om lån av utstyr.


13. Force majeure
Dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor partenes kontroll og som etter vanlige

kontraktrettslige regler må regnes som force majeure, fritas Selger straks for sine kontraktsmessige forpliktelser, inntil forholdene har normalisert seg. Dersom Selger rammes av vareknapphet, distribusjons- eller importvansker og lignende omstendigheter som nevnt ovenfor, kan Selger med 3 -tre- måneders skriftlig varsel heve denne avtalen, eller med 1 -en- måneds skriftlig varsel kreve leveringsplikten helt eller delvis suspendert, inntil forholdene har normalisert seg, herunder kan Selger foreta en forholdsmessig fordeling av den til enhver tid disponible varebeholdning blant sine kjøpere.

Begge parter kan med 14 dagers skriftlig varsel heve kontrakten dersom leveranse i henhold til ovenstående blir hindret i mer enn 3-tre- måneder.


14. Salgspant
Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er fullt betalt, jf. lov av 8. februar 1980 nr. 2 om pant §§ 3-14 – 3-22.


15. Tvisteløsning
Avtalt verneting er Oslo tingrett.